Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ื 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  โครงการประจำปีงบประมาณ 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
    -  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสันทราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ขอเชิญชวนฯ...
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอง ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2560
    -  การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
 
 
 
 
$('#s1').cycle({fx:'scrollDown',easing: 'bounceout',delay: -2000});


นายธนพล เมืองคำ
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
 
 
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระสมเด็จพระนางเจ้าฯ
วันนี้ 12 ธันวาคม 2562 ทางเทศบาลตำบลสันทรายร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ประสานงาน/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาฌาปนกิจสถาน (ป่าช้า) หมู่ที่ 7 บ้านดง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
นายธนพล เมืองคำ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ (ข่วงผญ๋า) ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของเทศบาลตำบลสันทราย ณ สวนสาธารณะหนองบัว หมู่ 4 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสันทราย ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ บริเวณรอบหนองนำ้สาธารณะ(หนองบัว) หมู่ 4 บ้านเด่น ตำบล
ข่าวสารเทศบาลตำบลสันทราย เดือน พฤษภาคม 2563
( 12 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:16:31)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
จัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
( 24 เมษายน 2020 เวลา 16:37:32)
 
ประกาศจังหวัดเชียงราย ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "60 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"
( 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:36:56)
 
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
( 21 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 15:04:16)
 
ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีการและค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ ฌาปณสถานเทศบาลตำบลสันทราย
( 24 กันยายน 2019 เวลา 10:30:15)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2020 เวลา 13:35:22)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 2 มีนาคม 2020 เวลา 14:37:09)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:56:29)
 
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:55:54)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย
( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:55:18)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:53:59)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ เทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2020 เวลา 08:33:43)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตูปิด-เปิด สุสาน หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2020 เวลา 08:34:10)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด และก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชีย
( ประกาศเมื่อ 08 มกราคม 2020 เวลา 08:30:43)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1)
( ประกาศเมื่อ 02 มกราคม 2020 เวลา 11:00:00)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2020 เวลา 13:33:35)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2020 เวลา 13:30:49)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 5มีนาคม 2020 เวลา 14:37:50)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะเทศบาลตำบลสันทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2020 เวลา 10:53:07)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและประตู ปิด - เปิด สุสาน หมู่ที่ 7 บ้านดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2020 เวลา 10:52:03)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบไม่มี ฝาปิด และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี พร้อมถมดินลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2020 เวลา 15:45:36)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสุสาน หมู่ที่ ๗ บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 09:53:42)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านจอมจันทร์
( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 09:52:00)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำสุสาน หมู่ที่ ๗ บ้านดง
( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 09:50:11)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 09:48:14)
 
ฝ่ายค้านแถลงจุดยืนหนุน พ.ร.ก.กู้เงิน เพราะประชาชนได้ประโยชน์
( Update Sun, 31 May 2020 12:35:58 GMT)
19.00 น. มีฝนเล็กน้อยในฝั่งธนฯ ต่อเนื่องถึงนนทบุรี-นครปฐม
( Update Sun, 31 May 2020 12:06:44 GMT)
สถานการณ์โควิด-19 ในลาตินอเมริกายังวิกฤต บราซิลวันเดียวพบติดเชื้อกว่า 3 หมื่นคน
( Update Sun, 31 May 2020 12:03:16 GMT)
โฆษกกรมบัญชีกลางแจงข่าวตรวจสิทธิ์รับเงินจากรัฐผ่าน e-Social Welfare ไม่เป็นจริง
( Update Sun, 31 May 2020 11:50:35 GMT)
นักโบราณคดีจีนค้นพบเนินเปลือกหอยอายุเก่าแก่ 8,000 ปี
( Update Sun, 31 May 2020 11:35:34 GMT)
ตราดเปิดรับบุคคลนอกเข้าจังหวัด 1 มิ.ย.นี้ หลังปิดเมืองสกัดโควิด-19
( Update Sun, 31 May 2020 11:04:27 GMT)
การบินไทยขยายเวลาลดเงินเดือน พนง.อีก 3 เดือน หวังควบคุมค่าใช้จ่าย
( Update Sun, 31 May 2020 10:47:18 GMT)
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
 
Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์
>