Untitled Document
Untitled Document
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
แผนการดำเนินงาน ประจำปี
การกำหนดส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2555-2557)
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาฯ
 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยว ต.สันทราย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้า OTOP
 
ข้อมูลทั่วไป
    -  ยังไม่มีข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
    -  ยังไม่มีข้อมูล
ลิงค์อื่น ๆ
    -  ยังไม่มีข้อมูล
 
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย
สภาเทศบาลตำบลสันทราย
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555
 
 
 

จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
 สนง.เกษตรจังหวัด
 สนง.เกษตรและสหกรณ์
 สนง.สถิติจังหวัด
 สนง.ประกันสังคม
 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
 สถานีอุตุนิยมวิทยา
 สนง.คลังจังหวัด
 ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
 ตำรวจท่องเที่ยว
 ททท.ภาคเหนือเขต 2
 ด่านศุลกากรแม่สาย
 สนง.พระพุทธศาสนา
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม "สังคมออนไลน์ ของคนเชียงราย"

 
 
   อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)
   อบต.โชคชัย
   อบต.ทุ่งก่อ
   อบต.สันติสุข
   อบต.ป่าก่อดำ
   เทศบาลตำบลบ้านดู่
   เทศบาลตำบลหงาว
   อบต.บัวสลี
   อบต.ห้วยไคร้
   อบต.โป่งงาม
   อบต.แม่ไร่
   อบต.เวียงพางคำ
   อบต.แม่ยาว
   อบต.ดอยฮาง
   เทศบาลตำบลนางแล
   เทศบาลตำบลท่าสาย
   อบต.แม่สลองนอก
   เทศบาลตำบลป่าซาง
   อบต.แม่ต๋ำ
   เทศบาลตำบลเวียงสรวย
   อบต.ศรีดอนมูล
   เทศบาลตำบลหล่ายงาว
   อบต.บ้านด้าย
   อบต.ปงน้อย
   เทศบาลตำบลดงมะดะ
   อบต.แม่ต๋ำ
   เทศบาลตำบลสันทราย(แม่จัน)
   อบต.เทอดไทย
   อบต.ทรายขาว
 
 
 
 
แผ่นพับป้องกันโรคไข้เลือดออก

Untitled Document
 
เทศบาลตำบลสันทราย
999 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียราย
โทรศัพท์ 053-153554 โทรสาร 053-153553
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-153699 ตลอด 24 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555-2556 เทศบาลตำบลสันทราย ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์