เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2566 เวลา 13.18 น. เปิดอ่าน 27 ครั้ง พิมพ์
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทราย  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

    1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 194 โครงการ และมีโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 106 โครงการ หรือร้อยละ 54.63 และงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีจำนวน 222,478,500.- บาท แต่งบประมาณที่ดำเนินการได้ตามศักยภาพของเทศบาล มีจำนวน 13,702,680.-บาท หรือร้อยละ 6.15

    2) จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.65  ของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหา/ อุปสรรค

เนื่องจากในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน เป็นอย่างมาก รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงทำให้ทุกจังหวัด มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสกันที่สามารถแพร่โรคได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของจังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลสันทราย จึงมีความจำเป็นต้องงดจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมาก เช่น การฝึกอบรม และการจัดงานต่างๆ ในช่วงต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 75 โครงการ หรือร้อยละ 70.75 ของจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

    1) เสนอให้มีเทศบาลตำบลสันทราย มีการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

    2) การจัดทำประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรมีการชี้แจงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาคมรับทราบ และแจ้งจำนวนงบประมาณที่คาดว่าแต่ละหมู่บ้านจะได้รับ เพื่อให้ประชาคมได้พิจารณาเสนอโครงการให้มีความพอดีและเหมาะกับงบประมาณของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้จริงในแต่ละปี หากมีการเสนอโครงการจำนวนมาก งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็จะมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากเทศบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ    

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

May

16

เมื่อวันที่ 16 14:16:00 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง


© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น